VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI č. 01/2007

 

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky “) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi:

1) společností e-plast s.r.o. ,
se sídlem Nám. Míru 9, 330 02 Dýšina,
IČ: 25241541,
tel.: 377 946 077, fax: 377 335 654

e-mail: e-plast@e-plast.cz
web: www.e-plast.cz
(dále jen „dodavatel“)

a

2) druhými stranami (jakákoli fyzická či právnická osoba mající způsobilost uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o dílo dle právního řádu ČR)
(dále jen „objednatel“).

II.

VYMEZENÍ OBCHODNÍHO VZTAHU

Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a objednatelem, který je založen na základě konkrétní objednávky na dodání zboží/služeb objednatelem. Objednatel svým (i) podáním internetové objednávky, (ii) akceptací potvrzení objednávky, (iii) akceptací protinávrhu dodavatele, (iv) potvrzením nabídky dodavatele, (v) převzetím a uhrazením (i částečným) faktury na zálohovou platbu, (vi) převzetím dodaného zboží/služeb nebo (vii) převzetím faktury za dodané zboží/služby, podle toho, co nastane dříve, vyjadřuje a stvrzuje souhlas s tím, že se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a objednatelem bude řídit výlučně těmito obchodními podmínkami.

III.

PODÁNÍ OBJEDNÁVKY

•  Objednání zboží/služeb objednatelem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje objednávka v papírové podobě, objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetového objednávkového formuláře. Pokud objednatel objedná zboží/službu telefonicky, je povinen toto neprodleně, a to nejpozději do 24 hodin potvrdit dodavateli písemně v papírové podobě, faxem nebo e-mailem. Pokud telefonická objednávka nebude takto písemně potvrzena, telefonicky objednané zboží/služba nemusí být považovány za řádně objednané.

•  Zboží/služba může být objednána dle standardních vzorníků/katalogů/ceníků dodavatele anebo dle nestandardních požadavků objednatele.

•  Objednávka musí obsahovat následující údaje:

a) název zboží/služby, přesné určení (pokud je objednáváno dle vzorníků/katalogů dodavatele),

b) přesná specifikace zboží/služby (pokud není objednáváno dle vzorníků/katalogů dodavatele)

c) požadované množství či rozsah, popř. rozměry, materiál zboží/služby

d) termín a místo dodání zboží/služby,

e) způsob dopravy zboží/služby,

f) označení objednatele spolu s adresou sídla, resp. bydliště,

g) IČO a DIČ v případě, že se jedná o podnikatele

h) telefonické, faxové a emailového spojení,

g) jméno osoby oprávněné jménem objednatele jednat.

4) Pokud je objednáváno zboží/služba dle nestandardních požadavků objednatele (nikoliv ze vzorníků/katalogů/ceníků dodavatele), popř. v odlišné kvalitě či provedení zboží/služby, (dále jen „ nestandardní požadavky “), je objednatel povinen v objednávce uvést přesný materiál, rozměry, množství zboží/služby.

 

 

IV.

PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

•  Dodavatel (i) potvrdí objednateli zpět objednávku zboží/služby, které bylo písemně objednáno dle vzorníků/katalogů/ceníků dodavatele (dále jen „ potvrzení objednávky “), nebo (ii) objednávku úplně odmítne či odmítne částečně zasláním protinávrhu (dále jen „ protinávrh dodavatele “).

•  Objednatel protinávrh dodavatele buď písemně odmítne nebo jej akceptuje a písemně potvrdí dodavateli. Odmítnutí protinávrhu dodavatele se podle povahy považuje za zrušení objednávky nebo za podání nové objednávky objednatelem.

•  Pokud dodavatel zjistí, že objednávka objednatele obsahuje nestandardní požadavky, dodavatel zašle objednateli zpět návrh na celkovou objednávku včetně ceny za požadované zboží/služby dle nestandardních požadavků (dále jen „ nabídka dodavatele “).

•  Objednatel je povinen písemně schválit a potvrdit nabídku dodavatele zpět dodavateli ve lhůtě stanovené dodavatelem (dále jen „ potvrzení nabídky “) nebo ji odmítnout. Odmítnutí nabídky dodavatele se podle povahy považuje za zrušení objednávky nebo za podání nové objednávky objednatelem.

•  Potvrzením nabídky dodavatele objednatelem vzniká kupní smlouva, popř. smlouva o dílo.

•  Bezvýhradným (i) potvrzením objednávky nebo (ii) potvrzením protinávrhu dodavatele nebo (iii) potvrzením nabídky dodavatele, vzniká kupní smlouva, popř. smlouva o dílo mezi dodavatelem a objednatelem ohledně předmětného zboží či služeb.

•  K uzavření kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo také dojde samotným dodáním a převzetím zboží, resp. převzetím poskytované služby.

•  Dle rozsahu a náročnosti konkrétní objednávky si dodavatel vyhrazuje právo určit, zda postačí takováto prostá objednávka a její odsouhlasení, anebo zda je na smluvní vztah potřeba uzavřít zvláštní písemnou kupní smlouvu, popř. smlouvu o dílo.

 

V.

ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Objednatel je oprávněn zrušit nebo změnit již učiněnou objednávku pouze v době před zahájením výroby zboží nebo před zahájením poskytování služby, a to neprodleně po té, co se o důvodu pro zrušení či změnu této objednávky dozví. Za zahájení výroby se považuje okamžik, ve kterém dodavatel objedná materiál pro příslušnou objednávku, pokud se materiál neobjednává, pak okamžikem zahájení prací na příslušné objednávce. Po zahájení výroby zboží či po zahájení poskytování služby je objednatel povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši tak, jak je objednal původně.

 

VI.

PODKLADY PRO SPECIFIKACI OBJEDNÁVKY

Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých dodavateli, a odpovídá za jakékoli vady, které z tohoto důvodu vzniknou.

 

VII.

TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ, POPŘ. SLUŽEB

 

1) Dodavatel je povinen dodat zboží, popř. službu v termínu, který si dodavatel a objednatel sjednají ve smlouvě vzniklé dle čl. IV.6 těchto obchodních podmínek. Splnění termínu dodání je podmíněno řádným a včasným splněním následujících podmínek: 

a) došlo k písemnému potvrzení objednávky, potvrzení protinávrhu nebo potvrzení nabídky ve smyslu čl. IV. těchto obchodních podmínek, a

b) objednatel předal dodavateli kompletní a správné podklady ke splnění dodávky.

Není-li některá z těchto podmínek splněna, prodlužuje se termín dodání o čas prodlení objednatele. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit termín dodání také o čas prodlení objednatele s úhradou jakékoli platby ceny/části ceny.

2) Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu v případě výskytu případu vyšší moci o dobu trvání vyšší moci. Dodavatel je povinen o tomto objednatele neprodleně informovat.

 

  VIII.

PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ/SLUŽBY, DOPRAVA

•  Po dokončení výroby bude objednatel vyzván dodavatelem, aby si v termínu převzal hotové zboží, anebo dodavatel provede dodání způsobem dojednaným ve smlouvě.

•  Splnění objednávky a předání a převzetí zboží nebo poskytnutí služby bude potvrzeno objednatelem podpisem předávacího dokladu (předávací protokol, dodací list), popř. podpisem doručenky objednatelem.

•  Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platí že objednatel je povinen převzít hotové zboží v místě určeném pro příjem a výdej zakázek na adrese: e-plast , nám.Míru č.9 , 330 02 Dýšina.

•  Je-li zboží zasíláno na dobírku a jeho celá kupní cena nebyla zaplacena předem, je objednatel povinen před převzetím zboží doplatit dopravné, bylo-li sjednáno, a zbytek kupní ceny včetně DPH.

•  Vyžaduje-li objednatel zaslání zboží prostřednictvím dopravce, je tento dopravce odpovědný za včasné a bezeškodné přepravení zboží a dodavatel nenese za tento způsob přepravy žádnou odpovědnost. Dodavatel může na žádost objednatele zajistit i vlastní dopravu. Dopravné bude stanoveno dle platného ceníku dodavatele.

 

IX.

CENY VÝROBKŮ A SLUŽEB

•  Ceny zboží/služeb poskytovaných dodavatelem se řídí aktuálním ceníkem dodavatele, platným v době přijetí objednávky dodavatelem. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak.

•  V případě zboží/služeb, u kterých je v ceníku uvedeno cenové rozmezí, bude výsledná cena určena dodavatelem v tomto rozmezí.

•  Pokud jde o případ, kdy má být objednáno zboží/služby dle nestandardních požadavků objednatele, dodavatel zašle objednateli v rámci své nabídky cenu požadovaného zboží/služby zpět. Potvrzením nabídky dodavatele ve smyslu čl. IV. těchto obchodních podmínek se cena uvedená v nabídce považuje za dohodnutou.

•  Cena dohodnutá ve smlouvě ve smyslu čl. IV. těchto obchodních podmínek je pevná a konečná, s výjimkou případu uvedeného v odst. 6 tohoto článku. Cena za balné, dopravné a příp. skladné bude účtována nad rámec smluvené ceny zboží/služby.

•  Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny výrobků/služeb v cenících bez předchozího upozornění.

•  Dojde-li v době od potvrzení objednávky, potvrzení protinávrhu nebo potvrzení nabídky ve smyslu čl. IV. těchto obchodních podmínek do okamžiku objednání materiálu pro tuto objednávku ke změně cen vstupních materiálů, dodavatel si vyhrazuje právo změnit výslednou cenu objednávky s ohledem na změnu cen vstupních materiálů. Tato změna výsledné ceny objednávky nesmí být vyšší než 5%. Pokud by změna výsledné ceny objednávky přesáhla toto procentuální vymezení, je dodavatel povinen vyžádat si souhlas objednatele s takovou změnou výsledné ceny. Pokud objednatel s takovým navýšením nesouhlasí, jsou objednatel i dodavatel oprávněni od kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo z takového důvodu odstoupit.

 

X.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

•  Současně s nebo po dodání zboží nebo poskytnutí služby bude objednateli předložena faktura, ve které bude objednateli vyúčtována konečná cena za vyrobené zboží či poskytnuté služby. Pokud poskytování služby trvá delší časové období, dodavatel vystavuje faktury dle smlouvy s objednatelem. Objednatel je povinen tuto fakturu uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, a to v hotovosti v sídle dodavatele anebo bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře nebo na dobírku určenému dopravci. Obvyklá doba splatnosti faktury je 14 dnů.

•  Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list (předávací doklad), pokud tyto nejsou ke zboží/službě přiloženy.

•  Cena za zboží/službu je považována za uhrazenou okamžikem připsání platby na účet dodavatele nebo okamžikem převzetí platby v hotovosti dodavatelem anebo okamžikem zaplacení dobírky objednatelem dopravci.

•  Dodavatel si vyhrazuje právo určit objednávky, při jejichž uskutečňování bude požadovat zálohu předem. Za takové případy se považují především:

(a) první tři objednávky téhož objednatele, nebo

(b) případ, kdy stávající objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli předchozí faktury (faktur) dodavateli.

•  Do doby, než případná záloha dle čl. X.4) výše bude uhrazena dodavateli, nebude započato s výrobou zboží či poskytováním služeb.

 

 

 

 

 

XI.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

•  Vlastnické právo ke zboží/službě přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zboží/služby a po zaplacení celé ceny zboží/služby včetně DPH, podle toho, který okamžik nastane později.

•  Nebezpečí vzniku škody na zboží/službě přechází na objednatele okamžikem předání zboží/služby. Pokud je zboží/služba dodáváno objednateli prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí vzniku škody na věci okamžikem předání zboží/služby prvnímu dopravci. V případě, že se dodavatel domluvil s objednatelem, že ten si zhotovené zboží/službu vyzvedne v místě dohodnutém, nebezpečí vzniku škody na zboží/službě, přechází z dodavatele na objednatele okamžikem, ve kterém dodavatel umožní objednateli nakládat se zbožím/službou v dohodnutém místě.

 

XII.

KVALITA VÝROBKŮ A SLUŽEB

•  Dodavatel se zavazuje dodat objednateli zboží či služby v kvalitě, množství a provedení na trhu obvyklém.

•  Objednatel prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží/služby uvedeným ve vzornících dodavatele a že s tímto popisem souhlasí a považuje ho za dostatečný.

•  Pokud objednatel požaduje odlišnou kvalitu či nestandardní provedení zboží/služby, je povinen toto přesně uvést v objednávce. V takovém případě, je dána odpovědnost objednatele dle čl. VI. těchto obchodních podmínek.

 

XIII.

REKLAMACE

Reklamační řízení probíhá dle reklamačního řádu společnosti e-plast s.r.o., který je uveřejněn v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti: www.e-plast.cz www.reklamnisto janky.cz

XIV.

AUTORSKÁ PRÁVA

•  Koupí zboží či služeb nevznikají objednateli žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, log společnosti či patentů dodavatele nebo dalších subdodavatelů, není-li v konkrétním případě upraveno smlouvou odlišně.

•  Objednatel tímto uděluje dodavateli souhlas s tím, že dodavatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek zboží, či služby a toto použít pro své propagační a referenční účely. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno objednatele, případně období realizace a popis objednávky.

•  Dodavatel si vyhrazuje právo použít svoje logo na veškerém zboží, popř. při poskytování služeb, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti zboží/služby objednatelem.

 

XV.

POVINNOSTI DODAVATELE

•  Dodavatel je povinen postupovat při výrobě zboží, popř. poskytování služby s náležitou odbornou péčí.

•  Dodavatel je povinen dodat zboží, popř. poskytnout službu v termínu dodání smluveném ve smlouvě.

•  Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství objednatele, se kterými se během smluvního vztahu seznámil, s výjimkou sdělení za účelem plnění předmětu smlouvy, např. informace potřebné pro zaměstnance, subdodavatele, apod. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

•  Dodavatel není povinen archivovat jakékoli podklady a data vztahující se k objednávce (s výjimkou dat, jejichž archivaci mu ukládá zákon).

 

XVI.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

•  Objednatel je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění objednávky dodavatelem.

•  Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.

•  Informace dle odst. 1. a součinnost dle odst. 2. je objednatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ, že objednatel nesplní takovéto povinnosti včas a řádně, dodavatel si vyhrazuje právo na posunutí termínu předání zboží nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení objednatele. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne objednatel potřebnou součinnost v dodatečné lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po objednateli úhradu vzniklých nákladů.

•  Objednatel je povinen převzít zboží/službu ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem a zaplatit za něj/ni cenu uvedenou ve faktuře, a to v době splatnosti faktury a v plné výši. Pokud si objednatel zboží/službu ve sjednaném termínu sjednaným způsobem nepřevezme, je povinen zaplatit dodavateli náklady tímto nepřevzetím vzniklé, např. náklady související s uskladněním tohoto zboží/služby ve skladu, dopravou tohoto zboží, apod.

•  Objednatel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství dodavatele, se kterými se seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

XVII.

VYŠŠÍ MOC

•  Nemůže-li dodavatel nebo objednatel plnit své povinnosti plynoucí mu z objednávky, kupní smlouvy, smlouvy o dílo ve sjednané době z důvodů nepředvídatelných okolností, které jsou mimo jejich kontrolu a jejichž následkům se nelze vyhnout ani je překonat s vynaložením veškerého úsilí a předvídatelnosti, je dotčená strana oprávněna plnit v přiměřeně prodloužené lhůtě. Za okolnost vyšší moci se nepovažuje platební neschopnost objednatele.

•  V tomto případě dotčená strana neprodleně toto oznámí druhé straně spolu s odhadem, jak dlouho tyto okolnosti budou pravděpodobně trvat. Neoznámí-li dotčená strana existenci okolností vyšší moci, nemá právo na prodloužení doby plnění.

•  Pokud události vyšší moci znemožňují splnění povinnosti jedné strany po dobu delší než 3 měsíce, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit.

•  Za události vyšší moci se považují především události jako války, zemětřesení, generální stávky, povodeň, porucha výrobního zařízení dodavatele.

 

XVIII.

SMLUVNÍ POKUTY

•  Pokud je objednatel v prodlení s převzetím zboží/služby déle než 14 dnů, je dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč/započatý den.

•  Pokud je objednatel v prodlení s převzetím zboží/služby déle než 30 dnů, je dodavatel po předchozí výzvě k převzetí zboží/služby objednatelem, oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat od objednatele úhradu smluvní pokuty ve výši kupní ceny zboží/služby a dále je s tímto zboží/službou oprávněn naložit dle vlastního uvážení. V takovém případě je objednatel dále povinen zaplatit dodavateli náklady související s uskladněním a likvidací zboží/službou.

•  Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením ceny za zboží či ceny za poskytnutí služby, dodavatel je oprávněn po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a má právo zadržovat zboží či neposkytovat službu do doby zaplacení celé ceny. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. XIX odst. 2) písm. b) je dodavatel oprávněn požadovat od objednatele smluvní pokutu ve výši 100% ceny dodaného zboží/služby.

•  Jakékoliv ustanovení o smluvních pokutách se nedotýká nároku dodavatele na náhradu škody a úroků z prodlení, který zůstává nedotčen. úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady s uskladněním a likvidací zboží/službou související.

 

XIX.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pouze v případě hrubého porušení smlouvy ze strany dodavatele. Za takováto porušení smlouvy se považuje výhradně:

•  navýšení ceny objednávky o více než 5%, ke kterému došlo důsledkem zvýšení cen vstupních materiálů, k jehož odsouhlasení ze strany objednatele nedošlo,

•  prodlení s dodáním zboží/neprovedením služby ve smluveném termínu, prodlouženém o dobu prodlení objednatele ve smyslu čl. VII. těchto obchodních podmínek, o více než 45 dní,

•  případy uvedené v reklamačním řádu společnosti výslovně opravňující objednatele k odstoupení od smlouvy,

•  případy působení vyšší moci bránící dodavateli splnění povinnosti po dobu delší než 3 měsíce.

2) Dodavatel je oprávněn zcela nebo z části odstoupit od smlouvy zejména v následujících případech:

•  objednatel je v prodlení se zaplacením požadované zálohy či celé platby předem o více než 15 dnů od smluveného termínu,

•  objednatel je v prodlení se zaplacením kupní ceny ve stanovené výši o více než 30 dnů po smluveném termínu,

•  objednatel je v prodlení s převzetím zboží/služby o více než 30 dnů od smluveného termínu či uplynutí lhůty pro převzetí smluvené,

•  objednatel neposkytuje součinnost a informace, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté dodavatelem dle čl. XVI. odst. 3),

•  objednatel porušil závazek zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech tvořící obchodní tajemství dodavatele,

•  na majetek objednatele byl prohlášen konkurz,

•  zahájení trestního řízení ohledně objednatele nebo statutárního zástupce objednatele,

•  je nepochybné, že objednatel nebude schopen plnit své závazky.

 


XX.

POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ

•  Dodavatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči objednateli z objednávky, smlouvy, nebo jejich části proti jakékoli pohledávce objednatele vůči dodavateli, a to bez předchozího souhlasu objednatele.

•  Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku vůči dodavateli z objednávky, smlouvy nebo jejich části proti pohledávce dodavatele vůči objednateli výlučně po předchozím písemném souhlasu dodavatele.

•  Dodavatel je oprávněn přenechat, převést či postoupit na třetí osobu jakoukoli svoji povinnost nebo právo vyplývající z příslušné objednávky, smlouvy nebo jejich části, a to bez předchozího souhlasu objednatele.

•  Objednatel je oprávněn přenechat, převést či postoupit na třetí osobu jakoukoli svoji povinnost nebo právo vyplývající z příslušné objednávky, smlouvy nebo jejich části výlučně po předchozím písemném souhlasu dodavatele.

XXI.

OTVÍRACÍ DOBA

1) PROVOZOVNA: Po – Pá 6:30 -15:00hod.

 

XXII.

KONTAKTY

 

e-plast s.r.o.
sídlo: Nám. Míru 9, 330 02 Dýšina,
IČ: 25241541,
tel.: 377 946 077

fax: 377 946 654

mob. telefon: kontaktní osoba: ing.Jan Hasal 777 227 155

Jiří Navrátil , Věra Antonová 777 227 156 ..................................
e-mail: e-plast@e-plast.cz
web: www.e-plast.cz

XXIII.

ROZHODNÉ PRÁVO

 

•  Právní vztahy uzavírané s osobami, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi dodavatelem a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

•  Právní vztahy uzavírané se spotřebiteli, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi dodavatelem a objednatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

•  Kupní smlouva a smlouva o dílo uzavřená mezi dodavatelem a objednatelem je nadřazena obchodním podmínkám.

 

XXIV.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

•  Smluvní strany se dohodly, že všechny spory a nejasnosti, které vzniknou z kupní smlouvy, smlouvy o dílo dle objednávky, popř. v souvislosti s ní, budou řešit vzájemným jednáním. Pokud takové spory a nejasnosti nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Každá smluvní strana si určí po jednom rozhodci a tito určí třetího předsedajícího rozhodce. Jestliže se dva jmenovaní rozhodci na třetím předsedajícím rozhodci neshodnou, bude tento jmenován dle platného řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

•  Rozhodčí řízení bude vedeno v Praze v českém jazyce. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě dvě strany. Smluvní strana, která ve sporu podlehla, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady rozhodčího řízení, včetně výloh na právní zastoupení.

 

  XXV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

•  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.

•  Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou, netýká se to částí zbývajících.

•  Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.

•  Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s objednatelem.

 

 

V Dýšině dne 1.4.2007

 

Jiří Picek

jednatel společnosti e-plast s.r.o.